O městě

Orientační bod

Založení města1213

Mocný šlechtický rod Benešoviců, z něhož pocházeli slavní páni z Kravař, zvěčnil své jméno v osadě, připomínané poprvé v listině z r. 1213. Benešov se stal významným panským sídlem, protože moravský markrabě Jan Jindřich prostřednictvím svého tchána, opavského vévody Mikuláše II., dohodl v r. 1371 jeho směnu za hrad Drahotuš u Lipníka n. B. Významný rod pánů z Drahotuš do Benešova přišel následujícího roku. Pravděpodobně k nim náležel Mistr Konrád z Benešova, který úspěšně svedl s profesory pražských vysokých škol spor o příslušnost zdejšího obyvatelstva k českému národu a náležel k horlivým bojovníkům za získávání dalších výsad pro Karlovu univerzitu. Sblížil se tak i s Mistrem Janem Husem. Byl prvním českým spisovatelem z Opavska. Kuník z Drahotuš náležel k dalším Husovým stoupencům a 2.9.1415 se stal signatářem stížního listu kostnickému koncilu proti Husově upálení.

Orientační bod

Povýšení Benešova na město9.4.1493

Jan z Benešova jako první volený zemský komorník jednak přispěl k tomu, že se opavské zemské desky vedly od r. 1424 česky a jednak se stal ručitelem náboženské svobody. Korvínova křížová výprava proti stoupencům krále Jiřího z Poděbrad a následná dočasná uherská nadvláda přinesla i Benešovu značné škody a vyčerpání. Proto Drahotušové vymohli na králi Vladislavovi Jagelonském 9.4.1493 povýšení Benešova na město s udělením práva jarmarku a týdenního trhu. Město dostalo právo pečetit zeleným voskem a v erbu mělo štiku držící plotici v tlamě. Drahotušové osvobodili měšťany od robot a poskytli jim právo vařit pivo. Koncem 16.století vymřeli po meči a následnické právo v dědictví r. 1594 rozhodnutím zemského práva opavského přešlo na pokrevně příbuzné Šípy z Bránice. Jenže na dvoře císaře Rudolfa II. provedla katolická klika na sklonku 16.stol. vládní převrat a rozhořel se rekatolizační boj, který postihl i Dolní Benešov jako sídlo panství. K němu patřily obce Bohuslavice, Kozmice a Závada. Protiprávně se jej zmocnili Mošovští z Moravčína. Felix Mošovský se převratem stal hejtmanem Pražského hradu a nátlakem na císaře docílil, že v r.1598 bylo panství Šípům odňato a přiřknuto jeho bratru Janovi. Rekatolizace začala stavbou kostela v Dolním Benešově a vypovězením zdejších českých bratrů. Jan Mošovský se totiž stal v r. 1602 podkomořím markrabství moravského a horlivě inicioval rekatolizaci ve všech moravských městech. Za svou činnost si vysloužil takovou nenávist, že byl v r. 1608 zavražděn. Zdejší tvrz ze 14.století byla na přelomu 16. a 17. století přestavěna na renesanční zámek.

Orientační bod

Rothschildové1846

Dle karolínského katastru na dolnobenešovském panství bylo k r. 1721 13 vrchnostenských zahrad a mlýn o čtyřech složeních, 1 mlýn o jednom složení, 1 krčma a 10 rybníků /nejvíce na celém Opavsku/. V samotném Benešově byl Mlýnský rybník, 2 panské zahrady a stálo tam 38 domů. Z 33 poddaných bylo 20 sedláků a 13 zahradníků. V majetkové držbě Mošovské a jejich dědice r. 1710 vystřídali baroni Kalkreutové, r. 1774 Henneberkové a r. 1846 Rothschildové. V revolučním roce 1848 došlo na panství k povstání, při kterém vzbouřenci na několik dnů ovládli město a obsadili i benešovský zámek, který měl po přestavbě od 18.století barokní podobu.

Orientační bod

Postavena továrna D.J.Holuschi1890

V roce 1890 byla v Benešově postavena továrna D.J.Holuschi jako strojírna, slévárna a výrobna obráběcích strojů. Rothschildové zde vybudovali elektrárnu. Po připojení Dolního Benešova k ČR mělo r. 1921 město rozlohu 1074 ha, 241 domů, školu z r. 1837, 3 hostince a Koskovu pilu. Záhy zde vznikl odbor Matice opavské, byla založena mateřská škola Matice opavské a živnostenská pokračovací škola Matice opavské. Moravskoslezská armaturka se stavěla v letech 1949 - 1953 a pro ni v r. 1951 byla postaveno podnikové sídliště Osada míru. Do seznamu kulturních památek byl zařazen již výše zmíněný zámek se zámeckým parkem, kostel sv.Martina, přestavěný r. 1747 s věží z r. 1860, kostnice z 18.století, pseudogotická kaple od F.Exnera z Brém, barokní socha Immaculaty z r. 1784 na náměstí Cypriana Lellka.

Orientační bod

Obnovený status města1.2.1996

 

Historický vývoj města

Dolní Benešov je město, jehož historie sahá až do dávného 13. století. V roce 1493 je Benešov králem Vladislavem II. Jagelonským povýšen na město s udělením práva výročního a týdenního trhu a práva pečetit zeleným voskem. Zároveň byl městu udělen znak, jehož s hrdostí užívá dodnes, a to stříbrnou štiku držící v tlamě plotici v červeném poli.

Historie zanechala městu mnoho cenných památek, z nichž některé jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek – kostel sv. Martina, zámek s anglickým parkem, kaple Svatého kříže a barokní socha Immaculaty na náměstí Cypriana Lelka.  

Dolní Benešov se skládá ze dvou částí. Dolní Benešov a městskou část Zábřeh. Město leží mezi městem Opavou a Ostravou. Území města je bez lesních porostů, má však dvě chráněné přírodní oblasti, a to v okolí rybníka Přehyně a Zábřežských luk. Na katastru města je nejvíce rybníků z celého okresu Opava. Nejvýznamnější vodní plochou je jezero Štěrkovna, s možností rybolovu a rybník Nezmar, kde se každoročně o prvním listopadovém víkendu koná tradiční výlov.

V současné době se město snaží o co největší modernizaci a zkvalitnění života obyvatel. Investuje se do oprav majetku, který je ve vlastnictví města. Do tohoto majetku jsou zařazeny chodníky, cyklostezky, místní komunikace, veřejné budovy, dětská a sportovní hřiště a jiné. Důraz je dále kladen na udržování a zlepšování životního prostředí. 

Dolní Benešov láká občany a návštěvníky také svou kulturou. Každoročně se zde koná hudební festival s názvem „Hudební jaro na Hlučínsku“, gastrofesty, letní kina, společenské plesy, adventní koncerty v kostele sv. Martina a mnoho dalších. Odvětví sportu nabízí široké spektrum různých sportů. Na své si přijdou příznivci fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu nebo stolním tenisu, na kterém vyrostli z řad naší mládeže reprezentanti České republiky. Neposlední zajímavostí je sportovní letiště v městské části Zábřeh. 

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů