Povinně zveřejňované informace

Povinně poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:

Město Dolní Benešov

2. Důvod a způsob založení:

Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), je město Dolní Benešov územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je město Dolní Benešov veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Podle Ústavy ČR a výše uvedeného zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, město v samostatné působnosti spravuje ve svém územním obvodu záležitosti svěřené mu tímto zákonem o obcích (zejména § 7, 8 a 35) a provádí výkon státní správy v přenesené působnosti (dle § 7, 61 a následujících zákona o obcích) ve správním obvodu. Postavení a působnost města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona město vykonává samostatnou i přenesenou působnost.

V souladu s § 5  tohoto zákona spravují město tyto orgány:

 • zastupitelstvo města
 • rada města
 • starosta
 • městský úřad
 • zvláštní orgány města
Městský úřad

Postavení a působnost Městského úřadu Dolní Benešov upravuje především zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, spolu s dalšími právními předpisy. Městský úřad Dolní Benešov plní zákonem o obcích mu stanovené úkoly, a to jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti, a zároveň organizačně a administrativně zajišťuje činnost orgánů obce, přičemž je také sídlem těchto orgánů.

V oblasti samostatné působnosti plní MěÚ úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost tam, kde ji nevykonává zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce. Ve věcech státní správy, tj. při výkonu přenesené působnosti, je MěÚ správním úřadem a je podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy. Ten kontroluje činnost MěÚ na úseku přenesené působnosti a poskytuje mu odbornou pomoc. Státní správu vykonává MěÚ kromě obvodu města pro tyto územní obvody obcí Bohuslavice a Závada.

3. Organizační struktura:

 • Zastupitelstvo města
 • Starosta
 • Místostarosta

  • Výbor finanční
  • Výbor kontrolní
 • Rada města

  • Komise pro výběr veřejných zakázek města
  • Komise sportovní
  • Komise pro školství, kulturu a sociální záležitosti
 • Městský úřad
 • Tajemník MěÚ

  • Odbor vnitřních věcí a sociálních věcí
  • Odbor ekonomický
  • Odbor výstavby a dopravy
  • Odbor správy majetku

Příspěvkové organizace:

Kulturnídům Dolní Benešov, příspěvková organizace
Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Dolní Benešov
Hájecká 65
747 22 DOLNÍ BENEŠOV

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Dolní Benešov
Hájecká 65
747 22 DOLNÍ BENEŠOV

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, středa: 8.00-12.00 13.00-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 13.00- 14.30

4.4 Telefonní čísla

spojovatelka: 553 651 285

4.5 Čísla faxu

fax: 553 651141

4.6 Adresa internetové stránky

www.dolnibenesov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

mesto@dolnibebesov.cz

4.8 Další elektronické adresy

mesto@dolnibenesov.cz

4.9. ID datové schránky

s4qbesg

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1841745319/0800

6. Identifikační číslo (IČ):

IČ: 00299979

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

DIČ: CZ00299979

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Právní předpisy města

8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočty 2023

9. Žádosti o informace

Město Dolní Benešov informace poskytuje:

a)zveřejněním

 • na úřední desce,
 • v informačních skříňkách rozmístěných ve městě,
 • ve vlastním informačním zpravodaji,
 • na podatelně
 • způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím

b)na základě žádosti

9.1 Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

rok 2022

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují ústně a telefonicky volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemně podané žádosti / i žádosti prostřednictvím faxu a internetu / jsou v souladu s § 14 zákona evidovány v podatelně městského úřadu a předány příslušným zaměstnancům k vyřízení. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může úřad co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace např. na internetu, na úřední desce, v kabelové televizi aj. V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti úřadu, žádost se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost úřad sdělí do 3 dnů žadateli. Úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Pokud úřad žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí. Je-li proti rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informace podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, postoupí je zaměstnanec příslušnému  odboru Krajského úřadu MSK, směřuje-li toto rozhodnutí v přenesené působnosti nebo je postoupí k rozhodnutí městské radě, jedná-li se o odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti. V ostatních případech rozhoduje o odvolání starosta města. Doprovodné informace dle § 3 odst.4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informace na základě žádosti.

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele
Odvolání se podává Městskému úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zákon lhůtu jinou. Orgán města, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, buď odvolání plně vyhoví, nebo předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nadřízenému orgánu. Nadřízeným orgánem v případě řízení vedeného v přenesené působnosti je krajský úřad, v případě řízení vedeného v samostatné působnosti je nadřízeným orgánem rada města. Ve zbytku se na odvolací řízení použijí ustanovení správního řádu.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

12. Formuláře:

Formuláře lze získat:

 • na podatelně Městského úřadu Dolní Benešov
 • na odborech Městského úřadu Dolní Benešov
 • na webových stránkách

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
 • Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
14.2 Vydané právní předpisy
 • Platné vyhlášky a nařízení města 
 • Do vyhlášek na nařízení města Dolní Benešov je možné též nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři tajemníka MěÚ

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí město na vlastní náklady. Poskytování informací na základě žádosti /ústní i písemné/ je prováděno za úhradu takto:

Jednoduché ústní informace - zdarma

Vyhledávání informace zaměstnancem (dle časové náročnosti):

 • do 20 minut - zdarma
 • nad20 minut - 60,-Kč/1 hod.

kopírovací práce - dle sazebníku stanovených městskou radou
doručovací náklady - dle sazebníku pošty

Občan bude předem seznámen s předpokládanou výší nákladů spojených s poskytnutím informace a bude vyzván k jejich úhradě nebo k zaplacení zálohy. V případě, že náklady nebo záloha nebudou uhrazeny, žádost o informaci bude pokládána za nezájem o poskytnutí informace a bude odložena. Úhrada za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ nebo platbou na účet města před podáním informaceTento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2023


Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů