Slide_1 Slide_2
Zpět
  • Služby hasičů

Služby hasičů

Vedoucí: Martin Zawadský
Umístění: Hasičská zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů nabízí tyto služby

  • čištění domovních odpadních přípojek(za poplatek)
  • čerpání vody v době ohrožení majetku a zdraví občanů

Historie hasičství v Dolním Benešově

Podnětem k zakládaní hasičských sborů v minulých stoletích byla naprostá bezmocnost lidí při vzniku požárů rodinného domku nebo stodoly. Nebyly to jenom požáry, ohrožující naše obce, ale i každoroční povodně na řece Opavici, která zaplavovala pole, ničila úrodu a ohrožovala lidi a lidská obydlí v osadě Les a před postavením rybníka Nezmar i Podubí. Slabé hráze za křížem na Pastvisku se často přetrhaly nebo přelili na Oboře a voda zaplavila pole, zahrady a domy v ulici dnes Konečné.

Na velký požár v roce 1863 si už pamatovali naší pradědové, kdy shořely všechny usedlosti v okruhu starého kulturního domu, dnešní náměstí Svobody. Byly to domy sedláků Onderky, Lišky, Blaškého, Hildebranda, Holečka, Wilperta, Laňky, Ranoše a dalších. Oheň se dal tehdy lokalizovat bořením okolních domů. Pro hospodáře to byla velká pohroma, poněvadž nebyl nikdo pojištěn. A tak dle kroniky obce, vyvolaly tehdejší ratibořské noviny akci na pomoc postiženým, která měla velkou odezvu. Nasbíralo se hodně peněz i z okolních obcí a i panské statky dodaly dřevo na nové stavby. Památku na tuto událost nám připomíná socha sv. Floriána, která je postavena na místě tehdejší pohromy u dnešního starého kulturního domu. V roce 1880 byl Dolní Benešov postižen větším počtem požárů. Vyhořel mlýn, některé domy a všechny stodoly na ulici Nádražní a to dvakrát po sobě.
Není tedy divu, že občané znepokojení z velkých obav o své domy, chlévy a stodoly si uvědomili, že po vzoru jiných obcí mohou založit hasičský sbor. Iniciátorem byl Robert Novák, rodák z Oldřišova, nájemce tehdejšího městského pivovarského hostince, dnešního hostince "Na Rynku". Dne 6. června 1886 došlo v Dolním Benešově k založení prvního hasičského sboru, který nesl název "Freiwillige Feurweehr" (FF). Jelikož naše obec patřila pod panství pruského království, nemohl hasičský sbor mít jiný název, než německý. Sbor měl při založení 25 členů. S těmito obětavými ochotníky začínal první sbor počátky svého vývoje. Výstroj si pořídili z vlastních prostředků. Sbor měl už k dispozici vlastní stříkačku, kterou zakoupila obec již o rok dříve, v roce 1885.
Začátkem června 1903 byla na Opavici velká povodeň s následným přetržením hráze a zatopením osady Les. Lidé se museli vystěhovat a po povodni zůstal jeden zřícený domek. Odehrálo se i drama, kdy po šesti hodinách záchranných prací, se podařilo třem hasičům zachránit občana Balarina ze Zábřeha, jenž byl stržen vodou na cestě z Háje do Zábřeha.
Ve válečném období II. sv. války se jednotlivci z českého sboru se zapojili, nebo byli donuceni se zapojit do práce v německém sboru, který fungoval až do konce 2. sv. války v roce 1945. Po osvobození automaticky zanikl německý sbor a obnovila se zase činnost českého hasičského sboru. Pro objasnění: německý sbor (F. F.) existoval od roku 1886 až do roku 1945. Současně s ním existoval český sbor od roku 1931 až do roku 1938.

V lednu roku 1946 byl znovu obnoven hasičský sbor v Dolním Benešově. Hlavní zásluhu na tom mají bývalí zakladatelé českého sboru: Vilém Kokeš, Gustav Černý, Jan Struž, Rudolf Hošický, Josef Hoferek, Jan Cejpek, Reinhold Herud a jiní. Obnovený hasičský sbor dal do pořádku zničenou zbrojnici z roku 1911.

V roce 1964 byl významný mezník. Organizace ČSPO oslavila 100-leté trvání hasičstva v ČR a byl položen základní kámen ke stavbě nové požární zbrojnice.
V roce 1966, dne 30. června, se konala dlouho připravovaná slavnost 80. výročí trvání požárního sboru a otevření nově postavené hasičské zbrojnice. Po slavnostní mši svaté se odebral průvod ke zbrojnici, kde vrtulník shodil symbolický zlatý klíč k otevření zbrojnice.

 

Z novodobé historie

1 9 8 6
100 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Benešově

Dne 23. Dubna se uskutečnila v novém KD první schůze organizačního výboru oslav, jehož členové byli kromě výboru SPO také představitelé veřejného a politického života v obci.
Jubilejní oslavy se konaly ve dnech 18. -20. července 1986. V pátek 18. 7. v podvečer oslav se konal v zámeckém parku "Velký noční karneval". V sobotu ve 20 hodin byla na Kolovratě zapálena mohutná vatra. V neděli 20.7. v 8:30 byla zahájena v novém KD slavnostní schůze. Schůzi řídil předseda ZO SPO s. Josef Kubina.

Rok 2004 byl rokem volebním. Na výroční valné hromadě byl zvolen výbor v tomto složení:
- starosta: Osmančík Karel
- náměstek: Záwadský Martin
- velitel: Kozelek Pavel
- hospodář: Klanicová Jana

2006
120 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Benešově

Rok 2006 je rokem oslav 120-ti let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Benešově. Tyto oslavy začaly dne 24. 2. plesem. Tento ples byl dobře obsazen a přinesl očekávaný finanční efekt. Dne 10. 6. proběhla slavnostní mše svatá, kdy Mons. F. V. Lobkowicz vysvětil nové hasičské auto, poté se konala členská schůze SDH, kde byli vyznamenání zasloužilí členové sboru. Dne 15. 7. proběhly hlavní oslavy 120-ti let trvání sboru. Na Náměstí Cypriána Lelka Byla instalována výstava moderní a historické hasičské techniky s ukázkou práce záchranářů, v zámeckém parku se konala hasičská soutěž, losování věcné tomboly a velký noční karneval. Akce se zúčastnilo velké množství místních občanů, ale občanů z okolních obcí.

Hlavním cílem SDH Dolní Benešov je pomáhat v krizových situacích a přitáhnout do svého spolku další a další nadšence z řad mládeže, ze kterých budou vychováváni plnohodnotní nástupci nynějších členů. Je důležité dát mládeži prostor a dát jim pocit zodpovědnosti, který je bude motivovat k lepším a lepším výsledkům.

Zavřít