Slide_1 Slide_2
Zpět
  • Matrika
  • vydávání matričních dokladů

vydávání matričních dokladů

Matrika - vydávání matričních dokladů

Vyřizuje: Jana Spruchová - 553 651 285 kl. 18
E-mail: matrika@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu /rodný, oddací nebo úmrtní list/ zašle oprávněn osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předloľení platného průkazu totoľnosti.

Kdo vydává matriční doklad

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • pro úřední potřebu orgánu státu nebo orgánů územních samosprávných celků
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949

Za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci.

Kam se obrátit

S písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Co musíte předložit

  • průkaz totožnosti /občanský průkaz/
  • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost /rodný list, rodný list rodiče, odd.list rodičů
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
  • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu

Formuláře

Jsou k dispozici na matrice.

Poplatky

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,-Kč v hotovosti.


Zavřít