Slide_1 Slide_2
Zpět

matrika manželství

Matrika - uzavření manželství

Vyřizuje: Jana Spruchová - 553 651 285 kl. 18
E-mail: matrika@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.

Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.

Občanský sňatek

Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou,zástupcem starosty, nebo pověřeným členem obecního zastupitelstva matričního úřadu, v jehož obvodu je sňatek uzavřen, a to ve stanovených dnech.

Církevní sňatek

Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Manželství lze uzavřít

 • před matričním úřadem
 • před orgánem státem registrované církve
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti

Uzavření manželství v zastoupení

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa posledního trvalého pobytu.

Zástupcem snoubence můľe být pouze zletilá osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž  způsobilost k právním úkonům není omezena, a která je stejného pohlaví jako ta, kterého zastupuje.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat  totožnost /občanský průkaz/
 • rodný list
 • doklad o státním občanství /lze prokázat platným obč.průkaze, nebo cestovním dokladem/
 • výpis údajů  z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a osobním stavu /lze prokázat občanským průkazem/případně úmrtní list manžela
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem vyřídit osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku.

Snoubenec, který je cizincem k předepsanému dotazníku předloží

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

To neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Poplatky 

 • Vydání povolení uzavřít manželství  mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost /čtvrtek– zdarma/ : 1 000,- Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem : 500,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky : 3  000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky : 2 000,- Kč

  Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonů.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  vydává na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz cestovní pas nebo povolení pobytu pro cizince
 • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu nebo úmrtní list

Platnost: 6 měsíců

Poplatek:  500,- Kč


Zavřít