Slide_1 Slide_2
Zpět

ohlašovna trvalého pobytu

Evidence obyvatel - Ohlašovna trvalého pobytu

Vyřizuje:  Bc. Olga Šoltysová - 553 651 285 kl. 14
E-mail: vnitrniveci@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Změna místa trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • předloží občanský průkaz
  občan po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas
  občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu /list vlastnický, nájemní smlouva/
  • doložit oprávněnost užívání bytu
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, toto potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu

Za změnu trvalého pobytu se platí poplatek 50,- Kč.

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na ohlašovnách obecních úřadů.


Zavřít