Zpět

Výběrové řízení - vedoucí odboru výstavby

13.11.2006

Výběrové řízení

Město Dolní Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru výstavby a dopravy Městského úřadu v Dolním Benešově ( platová třída 9).

 Úředníkem se můľe stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá úřední jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (zák.312/2002 Sb.).

Pro jmenování vedoucího úředníka se vyľaduje téľ splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem ( zák.451/1991 Sb.).

 Zájemce podá do 4.12.2006 písemnou přihlášku na adresu Městský úřad Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov, která musí obsahovat tyto náleľitosti:

 Jméno, příjmení a titul zájemce

 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo trvalého pobytu zájemce
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • Datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ®ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaľeném vzdělání

Poľadujeme:

 • Vzdělání stavebního směru vysokoškolské nebo vyšší odborné, středoškolské pouze s praxí ve veřejné správě
 • Znalost stavebního zákona jak ve staré tak v nové verzi
 • Znalost správního řádu

 V Dolním Benešově 13.11.2006

 

 

Zavřít