Zpět

Veřejná výzva - obsazení místa Referent(pokladní) odboru ekonomického MěÚ Dolní Benešov

5.8.2008

 

Hlavní náplň práce:

 • Zajišťování agendy místních poplatků, správních poplatků a ostatních poplatků
 • Vedení pokladny MěÚ
 • Zajišťování agendy v oblasti správy loterií a jiných podobných her

Úředníkem územního samosprávného celku se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá úřední jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. (§4 zák.312/2002 Sb.)

 

Dále požadujeme:

 • Středoškolské vzdělání
 • Znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.
 • Dobrou znalost práce s výpočetní technikou na uživatelské úrovni

 Zájemce podá do  20.8.2008 písemnou přihlášku na adresu Městský úřad Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Jméno, příjmení a titul zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo trvalého pobytu zájemce
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • Datum a podpis zájemce

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Další ustanovení:

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou
 • Nástup do pracovního poměru listopad 2008
 • Platová třída 8
 • Místo výkonu práce Městský úřad Dolní Benešov

V Dolním Benešově 4.8.2008

 

 

 

Ing. Libuše Vichtorová

      tajemnice MěÚ

Zavřít