Zpět

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ DOLNÍ BENEŠOV V ROCE 2008.

6.2.2008

a)  Svoz  velkoobjemových a nebezpečných odpadů

 

Sběr a svoz bude probíhat jako doposud , tj.dvakrát ročně.

Letos  první svoz připadne na sobotu  15. března .

U svozu budou odebírány tyto druhy odpadů :

Filtry nasycené olejem, izolační hmoty, plastový obal znečištěný škodlivinami, desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory, olej nebo tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky, výbojky, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíku (chladící směsi ), elektrotechnický odpad, pneumatiky, matrace, koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, kufry, plastové vany, sedačky z automobilu, fény, kuch . roboty  apod .

Uvedené odpady budou odebírány od poplatníků v souladu se zněním čl. 1 odst. 2 písm . a )d ) OZV č. 25/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Mezi velkoobjemové a nebezpečné odpady, které jsou odebírány, nepatří stavební materiály!  (např. stavební suť , stará okna , sklo , dřevo , střešní krytiny , kovy , maltové směsi apod).

Tyto materiály je možno uložit na vlastní náklady na skládkách komunálního odpadu nebo ve sběrnách druhotných surovin.

                Vzhledem k negativním zkušenostem  minulých svozů z některých stanovišť (viz přiložené fotografie), upozorňujeme na to, že ve spolupráci s městskou policií a komisí životního prostředí budou odpady přebírány jen v době uvedené na letácích.

Každé odložení odpadu mimo stanovený den a hodinu, bude bráno jako porušení zákona č.185 o odpadech tím, že občan, který toto způsobil, úmyslně zakládá černou skládku a vystavuje se tím mnohatisícové pokutě. Pokud se bude opakovat situace, která je zřejmá z fotografií, bude v budoucnu  pro celé město určeno pouze jedno sběrné místo - v uzavřeném areálu.

               Chceme proto požádat občany, aby vyšli vstříc sami sobě a odpad odkládali jednotlivě, ve stanovený čas! Nebude tak docházet k  časovým prodlevám, kdy svozová firma není schopna dodržet termíny přejezdů a tudíž vznikají problémy i na dalších stanovištích. Nemluvě o tom, že se rozházený odpad z hromady obtížně  třídí a déle nakládá a dochází  tak k celkové nervozitě a chaosu.

  

b) Svoz plastů

Svoz probíhá každou druhou středu v měsíci .

Druhy přijímaných plastů :

Folie, plastové pytle, plastové tašky, PET láhve, obaly od potravin, obaly od stolních olejů, octů , obaly od chemických čistících prostředků používaných v domácnostech.

Plastové obaly musí být bez jakýchkoli příměsí (např . zbytků potravin ) a před uložením do pytle musí být v co největší míře minimalizován jejich objem . Prosíme proto o stlačování PET láhví!

Do plastových sběrných pytlů nepatří :

Plastové obaly znečištěné škodlivinami ( od motorových olejů , chemikálií apod . ),

Rozměrné kusy plastů ( např . kbelíky , barely ), dále pak linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty, bakelit, polystyren, korek, plenkové kalhotky  sklo, konzervy apod.

  

c)  Sběr skla

K likvidaci odpadního skla je  v současné době možno využívat sběrné zvony, které se nacházejí na více místech města. Na sklo „číré“ zvony bílé barvy  a zelené zvony na sklo barevné.

Skleněné obaly nesmějí být vhazovány do zvonů znečištěné od zbytku potravin, chemikálií apod. Také je zakázáno do zvonu vhazovat keramiku, plasty, dřevo a železo.

Chceme také upozornit na tu skutečnost, že okenní tabulové sklo i když je bílé, patří do zelených nádob jako sklo barevné, a k jejich ukládání slouží  zářezy po bocích sběrných nádob.

 

 

JAKÝ ODPAD UKLÁDAT DO SBĚRNÝCH NÁDOB -POPELNIC ?

Do popelnic se ukládá pouze zbytkový domovní odpad po vytřídění využitelných složek (plastů, papíru, skla), drobné spotřební předměty a jiné zbytky, zejména vychladlý popel.  Vychladlý proto, že v minulosti již došlo  k několika požárům jak nádob, tak i k požáru svozového vozu.

 

                                                                      

ZÁVĚR

 

Závěrem apelujeme na občany , aby v co největší možné míře  využívali podmínek vytvořených  ke třídění odpadů městem , což vyplývá ze zákona č .185/2001 S b . o odpadech .

 

Co nám to přinese ?

Faktem zůstává , že odpad může být nebezpečný pro zdraví obyvatelstva a pro životní prostředí a my si to bohužel zcela neuvědomujeme .

Dále tříděním  prodlužujeme volnou kapacitu místní skládky tuhých komunálních odpadů , která nám může sloužit ještě hezkou řádku let . To má do jisté míry i dopad na poplatek za svoz komunálního odpadu,  který  už druhý rok zůstal beze změn.

Zavřít