Zpět

P O Z V Á N Í NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

18.12.2006

Program:

1.              Zahájení

2.              Informace o činnosti rady města

3.              Diskuse občanů

4.              Schválení jednacího řádu zastupitelstva

5.              Pověření oddáváním u našeho matričního úřadu

6.              Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2006 Poľární řád města

7.              Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromaľďování, sběru, přepravy, třídění, vyuľívání a odstraňování komunálních odpadů.

8.              Zřízení výborů zastupitelstva

9.              Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

10.           Schválení rozpočtových opatření

11.           Schválení rozpočtového provizoria

12.           Různé, diskuse

13.           Závěr

 

 

Zavřít