Zpět

Informace o likvidaci autovraků

13.10.2006

Datum konání: dne 10.10.2006 v době 8,00 – 13,00 hod
Místo sběru: HLUČÍN, ulice Markvartovická (areál Technických sluľeb)

Odebírat se budou: kompletní autovraky osobních automobilů

Příplatek za odvoz (do místa likvidace): 500,-Kč / vozidlo

Cena za fyzickou likvidaci autovraku:
1. kompletní autovrak: bezplatně
2. nekompletní autovrak:
  • bez motoru: 600,-Kč
  • bez převodovky: 350,-Kč

Potřebné doklady:
1. majitel vozu:
  • občanský průkaz
  • velký technický průkaz vozidla
2. ostatní osoby:
  • plnou moc od majitele vozidla - souhlas k likvidaci
  • velký technický průkaz vozidla
Majitelé takto předaných autovraků obdrľí na místě od ŽDB GROUP a.s. ( vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a vyuľívání autovraků a ostatních dopravních prostředků)

„Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ – doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel

Vyuľijte tuto moľnost ekologického odstranění autovraků.

Bliľší informace Vám poskytnou:
Pracovníci odboru ľivotního prostředí a komunálních sluľeb Městského úřadu Hlučín, tel.:595 020 233

TS Hlučín s.r.o.
tel.: 595 041 445

A provozu Recyklace ŽDB GROUP a.s.
tel.: 596 083 671
Zavřít