Zpět

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU - NOVÁ TEL. ÚSTŘEDNA

16.10.2006

  1. moľnost: po vytočení tel. čísla 553 651 285 se vám ozve automat, který vám nabídne formou jednoduchých provoleb spojení na jednotlivé úseky(odbory), které jsou vámi, jako občany, nejčastěji vyuľívány.
Z dané nabídky zvolíte:

volba  č. 1: matrika (informace: vystavení matričních dokladů, podání ľádosti o výpis z rejstříku trestů, změna trv.  pobytu, ľádosti o uzavření manľelství, ověření podpisu a listin)

volba  č. 2: občanské průkazy a pasy, ověření podpisu a listin, podání ľádosti o výpis z rejstříku trestů


volba  č. 3:
stavební úřad pro Dolní Benešov a Zábřeh, Bohuslavice a Závadu, kácení dřevin rostoucích mimo les

volba  č. 4:
správa majetku(odvoz komunálního odpadu, údrľba silnic a ost. veřejných prostranství atd.)

volba  č. 5:
místní poplatky(komunální odpad, stočné, místní poplatky atd.)

Pokud si z této nabídky nevyberete budete spojeni na sekretariát, kde vám rádi pomůľeme a spojíme vás na kompetentního člověka, či vaši záleľitost vyřídíme danému zaměstnanci (v době jeho nepřítomnosti).

 

 

  1. moľnost: po vytočení tel. čísla 553 651 285 se vám ozve automat, v tu danou chvíli můľete, volbou klapky,  být spojeni na jednotlivé zaměstnance úřadu

 

kl. 11        ústředna-volte pokud nevíte, kdo váš poľadavek má řešit

kl. 12        p. Vojáčková-vedoucí ek. odboru

kl. 14        p. Říčná-OP, pasy, ověření podpisu a listin, podání výpisu z rejstříku trestů, soc. věci

kl. 15        ing. Vichtorová-tajemnice

kl. 17        p. Lelek, p. Schmiedhamer, p. Vojáček-správa majetku

      kl. 18        p. Chřibková-matrika(vystavení matričních dokladů, podání výpisu z rejstříku trestů, změna trv. pobytu, ľádosti o uzavření manľelství, ověření podpisu a listin

kl. 19        p. Kuľílková, p. Eichlerová-stavební úřad, kácení dřevin rostoucích mimo les

kl. 21        p. Pavlenková-fakturace

kl. 22        p. Spruchová-pokladna, poplatky  za kom. odpad, stočné atd.

kl. 24        p. Lokajová-sekretariát starosty a místostarosty města, relace v KT a MR,

kl. 26        p. Foltinková-vedoucí odb.vnitřních a soc. věcí

kl. 11        starosta, místostarosta

 

Pokud tento hovor nebude spojen z důvodu nepřítomnosti zaměstnance, bude automaticky přesměrován na sekretariát, kde můľete zanechat vzkaz, nebo kde budete spojeni na člověka, který v době nepřítomnosti zastupuje chybějícího pracovníka.

Zavřít